Sevan Антифриз SG 11 концентрат
Антифриз

 • Описание:
  Съдържа: Етилен гликол.

  SEVAN® Antifreeze SG 11 се използва след разреждане с дестилирана или омекотена вода съгласно таблицата по-долу. 

 • Приложение:

  SEVAN® Antifreeze SG 11 се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Подходящ е за съвременни двигатели и за двигатели с алуминиева охладителна система.

 • Внимание:

  H302 Вреден при поглъщане.
  H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
  Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.

 • Препоръки за безопасност:

  Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
  P103 Преди употреба прочетете етикета.
  P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
  Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
  P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
  P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
  P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
  P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
  P330 Изплакнете устата.
  P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.
  EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

 • Съхранение:

  Срок на съхранение: 3 г. от датата на производство.

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}