Breeze коресилин разредител за бои в органичен разтворител
Разредители

 • Описание:
  Съдържа: Ацетон, разтворител ТВА.
 • Приложение:

  За разреждане на бои и грундове в органичен разтворител. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти.

 • Внимание:

  H225 Силно запалими течност и пари.
  H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
  H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
  H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
  EUH 066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

 • Препоръки за безопасност:

  P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено.
  P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
  P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.
  P261 Избягвайте вдишване на изпарения.
  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
  P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
  P405 Да се съхранява под ключ.

 • Съхранение:

  Съхранение: Съхранява се в закрити пожарообезопасени складови помещения. Опаковките да се съхраняват винаги добре затворени и защитени от пряка слънчева светлина.

  Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство. 

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}