Breeze спирт за горене
Разредители

 • Описание:

  Съдържа: Mетилов алкохол.

 • Приложение:

  Използва се за горене в спиртни лампи и за почистване на ламинат, пластмасови повърхности и др.

 • Внимание:

  H225 Силно запалими течност и пари.
  H301 + H311 + H331 Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.
  Н370 Причинява увреждане на органите (Очи, централната нервна система). 

 • Препоръки за безопасност:

  Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
  P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
  P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
  P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

 • Съхранение:

  Съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, без достъп на преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп на деца. Опаковките винаги трябва да са добре затворени.


  Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}