Decor ацетон разредител за бои в органичен разтворител
Разредители

 • Описание:
  Съдържа: Ацетон.
 • Приложение:

  За разреждане на бои и грундове в органичен разтворител. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти.

 • Внимание:

  H225 Силно запалими течност и пари.
  H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
  H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
  EUH 066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

 • Препоръки за безопасност:

  P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено.
  P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.
  P261 Избягвайте вдишване на изпарения.
  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
  P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
  P405 Да се съхранява под ключ.

 • Съхранение:

  Съхранение: Съхранява се в закрити пожарообезопасени складови помещения. Опаковките да се съхраняват винаги добре затворени и защитени от пряка слънчева светлина.
  Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство. 

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}