Decor газ за осветление
Разредители

 • Описание:
  Съдържа: Минерален терпентин.
 • Приложение:

  Продукта се употребява за осветление в газови лампи, примуси и др.

 • Внимание:

  H225 Силно запалими течност и пари.
  H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
  H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
  H340 Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  H350 Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.
  H361 Незабавно свалете цялото замърсено облекло.
  H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

 • Препоръки за безопасност:

  P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
  P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено.
  P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. 
  P331 НЕ предизвиквайте повръщане. 
  P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
  P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съобразно законодателството.

 • Съхранение:

  Съхранение: Съхранява се в закрити и пожарообезопасени складови помещения. Опаковките да се съхраняват винаги добре затворени и защитени от пряка слънчева светлина.
  Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство.

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}