Decor МРТ разредител за алкидни бои
Разредители

 • Описание:
  Съдържа: Минерален терпентин, разтворител ТВА.
 • Приложение:

  За разреждане на бои и грундове в органичен разтворител, а така също и за измиване на бояджийски инструменти.

 • Внимание:

  H225 Силно запалими течност и пари.
  H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
  H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
  H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
  H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

 • Препоръки за безопасност:

  P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено.
  P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
  P261 Избягвайте вдишване на изпарения.
  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  P331 НЕ предизвиквайте повръщане. 
  P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
  P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съобразно законодателството.

 • Съхранение:

  Съхранение: Съхранява се в закрити и пожарообезопасени складови помещения. Опаковките да се съхраняват винаги добре затворени и защитени от пряка слънчева светлина.

  Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство.

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}