Breeze Ароматизирана зимна течност за чистачки -20°С готова за употреба
Зимни течности за чистачки

 • Описание:

  Състав: метилов алкохол, вода, нейоногенен ПАВ <5%, ПК, оцветител.

 • Приложение:

  Продукта се използва за почистване на стъклата на автомобила от отлагания от масла, сажди, прах и др. през зимния период. Изпарява се бързо и не оставя следи. Продукта ви гарантира перфектна видимост и комфорт.

 • Внимание:

  H225 Силно запалими течност и пари.
  H301 + H311 + H331 Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.
  Н370 Причинява увреждане на органите (Очи, централната нервна система). 

 • Технически данни:


 • Препоръки за безопасност:

  Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
  P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
  P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
  P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
  P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
  P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

 • Начин на употреба:

  Ароматизираната течност за чистачки BREEZE -20°С е готова за употреба зимна течност. Продукта осигурява защита от замръзване на стъклопочистващата система до -20°С

 • Съхранение:

  Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.

  Дата на производство: Виж маркировката.
  Партиден номер: Виж маркировката

   
Подобни продукти
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}